Dzień Dziecka z Kidizoom

Mój syn mówi, że to zegarek dla szpiegów incognito. Zdecydowanie ma rację, ponieważ dzięki niemu dokumentujemy rzeczywistość. Fantastyczna zabawka dla małych odkrywców, towarzyszy nam każdego dnia. Rozwija dziecięcą fantazje. Igor bawi się w rożne misje wojskowe – tak mamy nową pasje – wojsko, samoloty wojskowe, karabiny, wojna. Nagrywa na wbudowanym dyktafonie rozkazy dla wojska, kręci filmiki z własnych misji wojennych, robi zdjęcia wrogom 🙂 Taki typowo chłopięcy świat.

DSC_8728

Kiedy brat nie widzi, Lenka nagrywa „mam tę moc”, raz już była wpadka, kiedy to zamiast nagranego dzień wcześniej rozkazu wojennego, zabrzmiało „Oto jaaa…..nie zmienię się ”

DSC_8832 DSC_8840

Wie­lo­funk­cyj­ny Ki­di­zo­om Smart Watch to gadżet elek­tro­nicz­ny na rę­kę, któ­ry po­zwa­la dzie­ciom wejść w świat za­awan­so­wa­nej tech­no­lo­gii w za­baw­ny, in­te­rak­tyw­ny, bez­piecz­ny i edu­ka­cyj­ny spo­sób. Po­sia­da wbu­do­wa­ny ekran do­ty­ko­wy o prze­kąt­nej 1,4”, apa­rat fo­to­gra­ficz­ny dyk­ta­fon oraz 3 su­per gry. Pro­dukt do­stęp­ny jest w dwóch wer­sjach ko­lo­ry­stycz­nych: nie­bie­skiej i fio­le­to­wej.

Zdję­cia i fil­my

 • Pierw­szy apa­rat w for­mie ze­gar­ka o roz­dziel­czo­ści 0.3 me­ga­pik­se­li.
 • Zrób zdję­cie al­bo krót­ki fil­mik i do­daj gra­ficz­ne efek­ty spe­cjal­ne.
 • Moż­li­wość podłą­cze­nia do kom­pu­te­ra umoż­li­wia dzie­ciom zgry­wa­nie, ła­do­wa­nie zdjęć i fil­mów i kre­atyw­ną za­ba­wę.

Ze­ga­rek

 • Do wy­bo­ru jest 50 wzo­rów tarcz: za­rów­no ana­lo­go­wych i cy­fro­wych.
 • Ła­twa zmia­na mię­dzy ze­ga­rem ana­lo­go­wym i cy­fro­wym uła­twia dzie­ciom na­ukę ze­ga­ra.
 • Funk­cje: sto­per, cza­so­mierz i alarm.

Dyk­ta­fon i gry

 • Wbu­do­wa­ny w urzą­dze­nie dyk­ta­fon po­sia­da funk­cje zmia­ny gło­su
 • 3 gry: De­tek­tyw, Za­krę­co­ne puz­zle i Tań­czą­cy Pa­lec

Dzień Dziecka z Kidizoom

Linia produktów Kidizoom, to również aparat fotograficzny oraz action cam. Razem z marką Vtech przygotowałam dla Was konkurs.

Dzień Dziecka z Kidizoom

 1. Wybierz jeden z 3 Kidizoomów i w komentarzu, pod plakatem konkursowym napisz w kilku słowach, który i dlaczego wybierasz.
 2. Polub profil Vtech na Facebooku >>>>>tutaj
 3. Będzie mi miło, jeśli polubisz i nasz Facebook >>>> tutaj 
 4. Polub ten wpis (Na górze w lewym górnym rogu jest lobię to i udostępnij)
 5. Na swojej tablicy Facebooka udostępnij plakat konkursowy wraz z linkiem do tego wpisu. Plakat jest tutaj 
 6. Zaproś znajomych do zabawy, niech też maja dzień dziecka 🙂
 7. Bawimy się Od 01.06 do 7.06 2016r.
 8. Nagroda jest wskazany przez zwycięzcę Kidizoom.

POWODZENIA!!!

Wybrany przez siebie Kidizoom wygrywa Pani Monika Cieślar!!! Gratulacje!!! Proszę o kontakt na kinderki.eu@gmail.com

Facebook Comments